Home > Portfolio 21

Portfolio 21


Portfolio21 wil bijdragen tot een duurzame ontwikkeling door niet-financiële criteria in het beheersproces van beleggingsportefeuilles te integreren en door daar transparant over te zijn.

Uitgangspunten

  • Duurzame ontwikkeling is een ruim begrip. Het verwijst naar economische, sociale, ecologische en culturele vooruitgang, lokaal en globaal, nu en later. Er is veel discussie over prioriteiten en klemtonen. Maar in elke interpretatie van duurzame ontwikkeling staat het welzijn van mensen centraal.
  • Portfolio21 wenst bij te dragen tot het welzijn van mensen door bijkomende criteria en processen in het traditioneel beheerproces van beleggingen te integreren.

Focus op mensenrechten

Portfolio21 focust op mensenrechten en basisstandaarden op de werkvloer.

  • De standaarden zijn fundamenteel. Het respecteren van de basisrechten van zijn medemensen is een goed op zich.
  • De standaarden zijn concreet. Er dient geen filosofie of interpretatie te worden ontwikkeld. Een concrete toetssteen is aanwezig. Het zijn de basisconventies van de IAO.
  • De standaarden berusten op een ruime consensus. De standaarden worden quasi universeel erkend als fundamenteel en ze genieten een ruime instemming. Ze zijn congruent met de verklaring van de rechten van de mens. Soevereine staten, organisaties van werkgevers en vakverenigingen hebben ze onderschreven.
  • De naleving ervan ligt in de invloedssfeer van ondernemingen.
  • De standaarden zijn de sleutel tot andere ontwikkelingen. Respect voor de basisconventies van de IAO is een katalysator voor vooruitgang op andere domeinen. Door het respecteren ervan komt er ruimte om opleiding, veiligheid, milieubeheer en zo vele andere domeinen aan te pakken.
  • De standaarden schragen de vrije markt. Schending van de basisconventies is niet alleen nadelig voor de betrokken kinderen en de slecht behandelde werknemers, maar ook voor bedrijven die ze wel respecteren. Schending vervalst de spelregels van de concurrentie.
  • De standaarden zijn universeel. De acht basisconventies van de IAO gelden in alle landen en in alle markten.

Focus op milieunormen

De beleggers van Portfolio21 nemen geen standpunt in over concurrerende technologieŽn of in politieke beslissingen over het gebruik van natuurlijke rijkdommen.
Maar zonder twijfel is het overtreden van normen en daarbij ernstige en onomkeerbare schade toebrengen onaanvaardbaar voor de huidige en de toekomstige generaties.

Het model

Tot hiertoe is Portfolio21 het resultaat van onderzoekswerk door drie partijen: een verzekeringsmaatschappij, een asset manager en een onafhankelijk onderzoeksbureau. Elke partij bracht specifieke kennis en ervaring in over het duurzaam beheer van beleggingsportefeuilles.
Het model doet beroep op onafhankelijke onderzoeks- en evaluatieprocessen en is gericht op concrete themaís.

Het model zal verder ontwikkelen door de inbreng vanwege de aangesloten beleggers en door beroep op expertise van onderzoekers en portefeuillebeheerders.

Het onderzoeksbureau, Vigeo Belgium N.V., is verantwoordelijk voor het uitvoeren en voor de resultaten van de onderzoeken, dialogen en evaluaties.

De portefeuillebeheerders blijven autonoom en verantwoordelijk voor de investeringsbeslissingen en voor de financiële resultaten van de aangesloten
portefeuilles.

De aangesloten beleggers sturen de ontwikkeling van Portfolio21.

Bovenal is Portfolio21 een open project in twee betekenissen.
Het staat open voor nieuwe toetreders die hun financieel beheer een bijkomende dimensie wensen te geven en die willen bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van Portfolio21.
Het model staat open voor verandering, na grondig onderzoek en afweging.

Portfolio21 is een proces, geen toestand.