Home

Wat betekent de naam "Porfolio21" ?

De naam "Portfolio21" verwijst eenvoudigweg naar investeren in de 21ste eeuw. Portfolio21 wil bijdragen tot stabiele oplossingen voor problematieken waarmee we geconfronteerd zijn aan het begin van deze eeuw. Het eerste thema dat we hebben opgenomen betreft mensenrechten en arbeid. Afschaffing van kinderarbeid, van discriminatie en van gedwongen arbeid en het opzetten van vrijheid van vereniging zijn prioriteiten die ook effect hebben op veiligheidszaken, milieubeleid van bedrijven, enz.


Hoe lang duurde het om dit model te ontwikkelen en om de processen te ontwerpen?

Het onderzoek en de ontwikkeling namen samen 20 maanden in beslag.
In het begin noteerde Dexia Insurance Services waarden en doelstellingen en werden er verantwoordelijkheden toegewezen binnen een flexibele structuur voor projectbeheer.

In de eerste fase verrichtten Dexia Asset Management en Dexia Insurance Services onderzoek naar de technische aspecten van de verzekeringscontext en werd de “best-in-class” benadering van Ethibel getest, aangezien dit model het beste in zijn categorie is wat relevante functies betreft. Het resultaat was dat dit model in deze context niet toepasselijk was tenzij er wezenlijke wijzigingen zouden worden aangebracht. Er waren drie opties: de zaak laten rusten, werken met een “afkooksel” van een best-in-classmodel of een nieuw model ontwikkelen. Er werd geopteerd voor de laatste mogelijkheid.

In de tweede fase dachten we na over criteria en beslisten we te opteren voor mensenrechten binnen de ondernemingssfeer en de ondernemingsomgeving, aangezien verzekeringsmaatschappijen zowel beleggen in aandelen van bedrijven als in overheidsobligaties. Er werd een beroep gedaan op Stock at Stake N.V. om na te gaan of en hoe mensenrechten in het ondernemingsleven kunne worden gescreened. Dit was affirmatief, aangezien stakeholders bij de niet-naleving van de basisconventies van de IAO (Internationale Arbeids Organisatie) relevante en controleerbare informatie opstellen. Dan begonnen Dexia Insurance Services, Dexia Asset Management en Stock at Stake processen te ontwerpen. De dialoog en de criteria waren onmisbare bouwstenen voor de belegger – al de rest was relatief open, behalve dan de strikte kwaliteit van de processen. Het ontwerp, de testen, en de screening van de emittenten namen bijna zeven maanden in beslag.

Er was nog eens zes maanden tijd nodig om andere portefeuilles binnen de beslissingsreikwijdte te bestuderen, om de emittenten te screenen, om de website te ontwikkelen en om de lancering voor te bereiden. Op het einde van september 2004 konden we het model voorstellen aan de pers, hoewel we beseffen dat het werk nog niet af is. Het Governance Committee zal de verdere ontwikkelingen leiden.


Waarom is het universum niet beschikbaar op Portfolio21.info?

Het Portfolio21-universum staat niet op deze website omdat de informatie opgesteld wordt om advies te verstrekken binnen specifieke beleggingsprocessen en om geen enkele andere reden. De inhoud van het universum is in dit stadium niet relevant om het model te evalueren. Bovendien is de informatie nog niet definitief, aangezien het dialoogproces net van start is gegaan. Tot slot zou de publicatie anderen er kunnen toe aanzetten onze informatie zomaar te gebruiken. Daarom is het universum enkel beschikbaar voor deelnemers of voor prospecten.


Waarom ontbreken er ecologische criteria?

Er zijn drie verschillende genres van redenen voor deze afwezigheid.

Ten eerste zijn we nog volop bezig met de ontwikkeling van dit model. We hadden al 20 maanden nodig voor het onderzoek en het ontwerp voor één reeks van criteria. Ook andere modellen vergden een lange ontwikkelingstijd. Er is gewoon onvoldoende capaciteit om alles ineens te doen.

De tweede reden is het feit dat we ervan overtuigd zijn dat mensen niet alleen belangrijk zijn – ze zijn gewoon prioritair. Het essentiële welzijn van de medemens is een doelstelling en alle andere mogelijke criteria zijn louter middelen. Het is logisch dat we beginnen met de belangrijkste doelstellingen.

Ten derde kunnen milieucriteria niet gedefinieerd worden in absolute termen. Milieucriteria steunen altijd op wetenschappelijke evolutie, op technologische ontwikkeling en economische slagkracht, en op een politieke consensus omtrent prioriteiten. De milieucriteria verschillen dus naargelang van de omstandigheden, de sector en de regionale of historische context. Meestal worden ze geformuleerd in de vorm van ambities of in de toekomst te realiseren doelstellingen. De eerbiediging van de mensenrechtennormen is daarentegen een wereldwijde minimale standaard die redelijk gemakkelijk gescreend en geëvalueerd kan worden.
Misschien moet men het perspectief omkeren. De beleggers zijn duidelijk aan het experimenteren met een nieuw proces. Bij Portfolio21 wordt één enkele reeks processen met een relatief beperkte reeks criteria toegepast op een volledige aandelen- en obligatieportefeuille. Andere experimenterende beleggers gebruiken mogelijk een meer uitgebreide reeks criteria, maar dan enkel binnen een kleiner deel van hun portefeuille. Ze onderzoeken en bestuderen het financieel gedrag van een beperkt universum in vergelijking met het overeenkomstige hoofduniversum. Bij Portfolio21 is het universum in principe niet beperkt, tenzij individuele emittenten niet voldoen aan een aantal minimumnormen.
Beide benaderingen lijken hun verdiensten te hebben, hoewel de resultaten en de impact verschillend zijn.
In de toekomst zullen mogelijk andere criteria opgenomen worden in de processen van Portfolio21. Dit zal voorafgegaan worden door grondig onderzoek en weldoordachte beschouwing op tal van verschillende domeinen.


Bevatten portefeuilles die aangesloten zijn bij Portfolio21 ook beleggingen in de defensiesector?

De eventuele activiteit van een bedrijf of van een overheidsinstantie in de defensiesector is niet opgenomen in de reeks criteria van het Portfolio21-model. Het is dus correcter te zeggen dat het mogelijk is dat deelnemende portefeuilles beleggingen in de defensiesector bevatten.
Het spreekt voor zich dat alle deelnemende portefeuilles in overeenstemming zijn met alle relevante wetten, die verschillend kunnen zijn naargelang van het land of de sector in kwestie.

Later in de 21ste eeuw kunnen andere thema’s aangepakt worden. Dat is ook de reden waarom "Portfolio21" niet expliciet verwijst naar een of ander thema. We denken ook dat we de naam niet vaak zullen moeten veranderen. De eerste keer zal pas zijn in 2099. De keuze was dus ook een economische.


De portefeuillebeheerder mag obligaties en aandelen kopen van ondernemingen die op de watchlist staan terwijl dat voorheen niet het geval was. Waarom is dit kenmerk veranderd?

Enerzijds heeft de ervaring geleerd dat ongeveer de helft van de ondernemingen die op de watchlist worden geplaatst, aan het einde van het engagement proces worden aanvaard. Anderzijds kan het voorvallen dat tijdens de onderzoeksperiode vele emittenten in één sector tegelijk op de watchlist komen waardoor een tijdelijke beperking van liquiditeit en spreiding ontstaat. Daarom werden de restricties tijdens de watchlist-periode opgeheven. De beheerder zal vanzelfsprekend rekening houden met de informatie dat emittenten op de watchlist staan ook al verhindert die status op zich niet langer formeel de mogelijkheid van aankopen.


De periode waarin de aandelen van afgekeurde bedrijven worden verkocht, is verlengd met 12 maanden. Waarom is dat?

De aangesloten portefeuilles moeten voorzichtig worden beheerd in het belang van alle betrokkenen en in het bijzonder van de begunstigden. Het is niet in het belang van de begunstigden van die portefeuilles dat de returns te veel en onnodig variëren van de ene periode tegenover de andere. Daarom is het aangewezen om de verkoopsperiode voor aandelen van afgekeurde bedrijven te verlengen, gelet op het feit dat de portefeuilles reeds aanzienlijke autonome meerwaardes kunnen genereren ten gevolge van transacties die buiten de invloed van de beheerders liggen, zoals fusie, opslorping en overnames zoals we die in de voorbije periode hebben gekend. In combinatie met het feit dat aandelen over de voorbije periode in het algemeen goed hebben gepresteerd, zou een bijkomend volume meerwaarde ten gevolge van ‘Portfolio21-transacties’ de budgetten meer beïnvloeden dan verantwoord is voor de lopende periode. Daarom hebben de portefeuillebeheerders een langere periode toegewezen gekregen om de aandelen van afgekeurde bedrijven te verkopen volgens hun beste inzichten over de evolutie van de financiële markten en de aandelenkoersen.